دکتر لاریجانی، قاضی زاده هاشمی و ذوالنوری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102932615578.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100846427469.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109712396268.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101868859249.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

دکتر لاریجانی، کامران و یوسف نژاد در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109755821195.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

دکتر لاریجانی، کامران و یوسف نژاد در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102560701472.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

تابش در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108939314290.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108406597642.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104271884462.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

دکتر لاریجانی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102281856394.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سلیمانی، ادیانی و تجری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102058356567.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سلیمی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102754733833.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

علوی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109785785122.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

دکتر لاریجانی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102214500866.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

کیخا در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105927836372.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105287607479.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100776553827.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102456915822.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109671751338.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101404857617.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109505011297.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109191418391.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109404393253.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108862546448.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108726339429.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

آشوری تازیانی و عباسی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109129399039.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

میرزاده، احمدی لاشکی و مفتح در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103116336675.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104189713059.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104393557765.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سلحشوری و ذوالقدر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102779638884.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103744757705.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102997539348.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

مافی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102421035217.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102771521407.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

علیجانی، محمدی و سعیدی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101281295034.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

تاج الدین در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102254270125.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101666399881.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109045805325.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101561309924.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

جلودارزاده در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108015215685.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108104104438.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106799449766.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106266733117.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100538918791.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

مافی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104599202489.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106052640278.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106354494412.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106136115989.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

زارع در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104158243990.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104134616326.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105851217858.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102685986281.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نعمتی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103903753812.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

کواکبیان و برزگر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103968782882.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

ساعی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103444823730.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103674754595.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

قاضی زاده، کریمی و مطهری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103165515491.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

حسن بیکی و برزگر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103031730757.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

کوسه غراوی و کرم پور حقیقی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103311970645.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

محمودزاده و رحیمی جهان آبادی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104764915634.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.