نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105501741795.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103188846202.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103072949121.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102852334741.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102814323480.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102576380437.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101930204892.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102598194327.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101735082991.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101890702992.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101415003236.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102526444074.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101469225183.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105659543341.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105386921728.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101936132751.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103606956936.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102349412053.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804101979733903.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102175007442.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک روسای قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103429012061.jpg , سران قوا Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105452137128.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804104929668613.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804107327600251.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804104329686939.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804109830827892.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804100247445360.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804100560122515.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106206421048.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106232864425.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105342947916.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106962158920.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106521861810.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106372052721.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804100218750584.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804106787754309.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804108398844013.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105622820946.jpg , نشست خبری مشترک سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسل Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804104710701697.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103772589387.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105161805931.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105081497825.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804105049076455.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804104014760220.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103979357575.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103863087834.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804104397295120.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102731937942.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804102592376988.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103274844932.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103215033094.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103104539574.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804103644336752.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804109163882632.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804109415427744.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804100403780580.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201804100245400324.jpg , نشست مشترک خبری روسای قوای سه‌گانه به میزبانی مجلس Icana

قاسم جاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیلی آزمایشگاه های هسته ای کره شمالی و احتمال دیدار سران این کشور با آمریکایی ها، گفت: باید اذعان کرد سیاست چماق و هویج ایالات متحده در قبال کره شمالی به پاسخ مطلوب نرسید و همین امر سبب شد تا موضوع مذاکره بین این دو کشور جدی شود.


حافظه تاریخی یادآور می شود که کره شمالی در برهه از زمان به دلیل عدم اجرای کامل توافقات توسط ایالات متحده آمریکا از پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شد لذا نتیجه مذاکرات مجدد نیز در هاله ای از ابهام است.


نماینده مردم نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قدرت هسته ای تنها امتیاز ویژه کره شمالی در قبال آمریکا محسوب می شود، اظهار کرد: بر این اساس موضوع تعطیلی آزمایشگاه های هسته ای صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و کیم جونگ اون به خوبی می داند که اگر به خواسته های آمریکا تن دهد، بازی را خواهد باخت.


وی با بیان اینکه سابقه خوبی در خصوص مذاکرات بین کره شمالی و ایالات متحده وجود ندارد، ادامه داد: حافظه تاریخی یادآور می شود که کره شمالی در برهه از زمان به دلیل عدم اجرای کامل توافقات توسط ایالات متحده آمریکا از پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شد لذا نتیجه مذاکرات مجدد نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.


این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد تنش بین آمریکا و کره شمالی بیش از اندازه زیاد شده بود لذا با توجه به اینکه امروزه ایالات متحده جایگاه و قدرت گذشته اش را ندارد از این رو تلاش می کنند با آرام سازی شرایط در کره شمالی، از وقوع جنگ پرهیز کنند زیرا توانایی رویارویی را ندارند.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها هیچ قوت پای میز مذاکره ای که منافعشان تامین نشود نخواهند نشست از این رو حتما ترامپ و تیم سیاسی اش نقشه های شومی در سر می پرورانند./


پایان پیام

محمدرضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری انجمن طب فیزیکی، با تاکید بر ضرورت نوسازی بافت فرسوده در کشور از تشکیل جلسه ای در ماه جاری در وزارت راه و شهرسازی با این موضوع خبر داد.


رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به وسعت بافت فرسوده و جمعیت زیادی که در این بافت ها سکونت دارند، باید تدابیر لازم برای تسریع در نوسازی اتخاذ شود، افزود: بی توجهی و تعلل در نوسازی و بهسازی این بافت ها می تواند تبعات بسیاری در بروز حوادث طبیعی در بر داشته و هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کند.


نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وجود بافت فرسوده در شهرها مناظر شهری را ناکارآمد کرده است، تصریح کرد: با ورود دولت به حوزه بهسازی بافت های فرسوده زیرساخت های لازم در سطح شهر ایجاد شده و رفاه بیشتری برای شهروندان رقم خواهد خورد.


رضایی با بیان اینکه هر چند نوسازی بافت فرسوده جایگزین تولید مسکن در کشور نمی شود، گفت: ورود دولت به حوزه نوسازی بافت های ناکارآمد شهری می تواند تا حدودی به ایجاد تحول در بخش مسکن منجر شده و حتی تعدیل نرخ ها را در پی داشته باشد.


مجلس آماده همکاری با دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن به ویژه بافت های فرسوده است


وی با تاکید بر اینکه مجلس آماده همکاری با دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن به ویژه بافت های فرسوده است، افزود: باید کارگروهی از دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی تشکیل شده تا روند نوسازی بافت فرسوده در کشور سرعت بگیرد.


این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به محدودیت های مالی دولت در مسیر نوسازی بافت فرسوده و حتی بهبود وضعیت مسکن در تولید انبوه آن، گفت: دولت باید مشوق های مناسبی برای ورود بخش خصوصی و همچنین جلب مشارکت ساکنان در حوزه بهبود وضعیت مسکن و بافت فرسوده در نظر بگیرد در غیر این صورت با توجه به محدودیت های مالی و بودجه ای دولت امکان بهبود این شرایط فراهم نیست.


رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قبل از بروز حادثه ای مشابه زلزله کرمانشاه باید محلات قدیمی کشور نوسازی شود در غیر این صورت دو برابر هزینه ای که در مسیر بهسازی بافت ناکارآمد خواهد شد به اسکان زلزله زدگان و حواشی آن پرداخته خواهد شد./


پایان پیام


 

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود ریمیکس بیس دار فاصله نه از هوروش بند

ریمیکس بیس دار مخصوص سیسنم ماشین و شاد از موزیک فاصله نه گروه هوروش بند با متن

ترانه سرا ، آهنگسازی : حمید فریزند / تنظیم کننده ، میکس و مسترینگ : مسعود جهانی

Download New Remix  BY : Hoorosh Band | Faseleh Na With Direct links In UpMusics

hoorosh mehdi دانلود ریمیکس بیس دار فاصله نه از هوروش بند

متن ریمیکس آهنگ فاصله نه

ببین پسر جان این یه ریمیکسه

من مریضم به چشای نازت عشق میون من و تو یه رازه
دست من نیست شده این دل عاشق ترسم اینه که بری بپاشه
به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من شدی عاشق من ( یکبار تکرار )

UpMusicTag دانلود ریمیکس بیس دار فاصله نه از هوروش بند

شده امشب دلم عاشق قلم از دست نیوفت نشدیم غافل از این رابطه نه من نه تو
گر بری دل بدهی بی من بی وفا تویی کم کن این فاصله رو جا که منو فنا کنی

به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم
به هرجا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشق من شدی عاشق من ( یکبار تکرار )

 

ریمیکس بیس دار فاصله نه

منبع ( surce ) : دانلود ریمیکس بیس دار فاصله نه از هوروش بند

اکبر ترکی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری انجمن طب فیزیکی، با یادآوری اینکه برای نخستین بار مجلس دهم با افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار موافقت کرد، گفت: در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عوارض جدیدی برای سیگار وضع شده است که شامل ۷۵ ریال برای هر نخ سیگار با نشان ایرانی، ۱۵۰ ریال برای هرنخ تولید مشترک، ۲۵۰ ریال برای هر نخ تولید داخل با نشان بین المللی و ۶۰۰ ریال برای هر نخ سیگار وارداتی به عنوان عوارض وضع شده است.


نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: عوارض مورد نظر در لایحه وجود نداشت و با همت نمایندگان مجلس دهم در آن گنجانده شد که طی روزهای اخیر  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و نهایی شده است.


وی ادامه داد: با توجه به عوارض زیاد ناشی از سیگار درآمد حاصل از این مصوبه جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان ۳۰ درصد آموزش و پرورش به میزان ۲۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان ۵۰ درصد قرار می گیرد.


این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش مالیات بر سیگار کاهش مصرف دخانیات را به دنبال دارد، تصریح کرد: این موضوع در اغلب کشورها نتیجه بخش بوده است و ما نیز باید به این سمت و سو حرکت کنیم.


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه مصرف مواد دخانی تبعات زیان آور اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی زیادی را برای کشور به همراه دارد، گفت: مصرف دخانیات در میان جوانان و بانوان افزایش پیدا کرده و متاسفانه قیمت پایین سیگار و دسترسی آسان  مزید بر علت شده است./


پایان پیام

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ غزل شاکری قلک

امشب می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ قلک با صدای مرتضی اشرفی

Exclusive Song: Ghazal Shakeri – “Gollak” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو …

sdf دانلود آهنگ غزل شاکری قلک

متن آهنگ قلک غزل شاکری

♪♪♫♫♪♪♯

میخوام یه قلک بسازم از دلم

حواسمو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پر شد

♪♪♫♫♪♪♯ بشکنمش و آبروی عشقو بخرم ♪♪♫♫♪♪♯

میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی

که صبح شد که رد شد تمام بد دلی ها

♪♪♫♫♪♪♯ تمام دل خوری ها ♪♪♫♫♪♪♯

تموم لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت

از این که یار نباشه، رفیق و پا نباشه، به عهدش وفا نباشه

همه تلخیا رو بقچه کنم و دور بریزم

♪♪♫♫♪♪♯ جای عشقو تو دل وا کنم و ♪♪♫♫♪♪♯

آبروی عشقو بخرم

میخوام یه قلک بسازم از دلم

خاطره های خوب و سوا کنم و جیرینگی

توی دلش بریزم

یه روزی که پر شد قلکم

♪♪♫♫♪♪♯ از همه خاطراتت نگاهت کلامت مرامت ♪♪♫♫♪♪♯

اونوقت بدجور میشم اسیر و رامت

چادرمو سر میکشم سرمه میکشم به چشمام

UpMusicTag دانلود آهنگ غزل شاکری قلک

خنده رو میشونم رو لب هام پاشنه ها رو ور میکشم

روونه میشم به بازار

به جایی که عشق و عاشقی حراجه

عاشقا شدن یه دلال

♪♪♫♫♪♪♯ همه حالشون خرابه آخ ♪♪♫♫♪♪♯

رونق کارشون کساده

میونِ این آشفته بازار

من یکی به یادت، به عشقت، فارغ از قیمت و گرونی

به امیدی که مهربونی

آی اومدی که بیای و بمونی

♪♪♫♫♪♪♯ این دلو به پات میشکنم ♪♪♫♫♪♪♯

هرچی توش دارمو میریزم

رو سنگ فرش بازار و آبروی عشقو میخرم

♪♪♫♫♪♪♯

غزل شاکری قلک

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ غزل شاکری قلک

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شرمنده با صدای هونیاک به همراه تکست

شعر : میلاد / تنظیم کننده : بهنام میرزایی

Exclusive Song: Hooniak – “Sharmandeh” With Text And Direct Links In UpMusic

Hooniak Sharmandeh دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

متن آهنگ شرمنده هونیاک

♪♪♫♫♪♪♯

غرورم داد کار دستم تورو دادم به اون با دستم
نه انگاری نداره راه اصلا که ببینم کنارت باهات هستم♪
♪♪♫♫♪♪♯ آخه لامصب بدجور به تو وابستم همه کارا با تو راه دستم ♪♪♫♫♪♪♯
چرا گریه میکنی با عکسم ♪
شرمنده اگه دلخوری شما از بنده اگه زندگیت با من سرده♪
منو ببخش نبودم همدردت ♪
♪♪♫♫♪♪♯ شرمندم اگه گریه میکنی میخندم به خدا حال تورو میفهمم ♪♪♫♫♪♪♯
دوست ندارم فکر کنی بی رحمم

UpMusicTag دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

میدونی چند وقته دستات روم تلفونو قطع کرده
میدونی چند وقته نمیاد صدایی از تختت♪
♪♪♫♫♪♪♯ میدونی چند وقته دستات توی دستم نیست دستام یخ کرده ♪♪♫♫♪♪♯
هرچی غمه مال من بدبخته کاش روزای خوبمون یه روز برگرده♪
شرمنده اگه دلخوری شما از بنده اگه زندگیت با من سرده♪
منو ببخش نبودم همدردت
♪♪♫♫♪♪♯ شرمندم اگه گریه میکنی میخندم به خدا حال تورو میفهمم ♪♪♫♫♪♪♯
دوست ندارم فکر کنی بی رحمم

♪♪♫♫♪♪♯

هونیاک شرمنده

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

تصمیم بزرگ فقها برای طلاق توافقی

یک آمار فاجعه، ثبت ١٧٥ هزار طلاق در سال گذشته، اماری که کنشگران اجتماعی را دوچار سرگیجه کرده. هر ساعت تقریبا ۲۱ طلاق در کشور ثبت می شود یا از هر ١٠٠هزار ازدواج ٢٤ هزار ازدواج به طلاق منجر می شود این آمار به تازگی بدتر هم شده.

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود ریمیکس قرص قمر از بهنام بانی مخصوص ماشین

ریمیکس شاده شاده شاد از آهنگ شنیدنی قرص قمر بهنام بانی مخصوص سیستم ماشین با بهترین کیفیت ممکن

قطعه اصلی این آهنگ در برنامه دورهمی رونمایی شد

Download New Remix Behnam Bani – Ghorse Ghamar In UpMuiscs

behnam bani 1 دانلود ریمیکس شاد قرص قمر از بهنام بانی مخصوص ماشین

ورژن اصلی : بهنام بانی قرص قمر

متن آهنگ اصلی قرص قمر

عاشق و در به درم تویی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت را ببرم ♪♪♫♫♪♪♯
تویی طناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دلبر و ناز دلم
عاشق و در به درم تویی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت را ببرم ♪♪♫♫♪♪♯
تویی طناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دلبر ناز دلم ♫
دل دل شده دیوونه و مست عاشق تر از این دل مگه هست ♫
تا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی ♫
دل دل شده دیوونه و مست عاشق تر از این دل مگه هست ♫
تا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی ♫

♫♫♫♫♫ موزیک : حامد برادران ♫♫♫♫♫

عشقو مدیون توام آره مجنون توام من مجنونو ببین که پریشون توام ♫
تو که ماه و صنمی عاشقم شو یکمی با تو توی دل من که نمیمونه غمی ♫
عشقو مدیون توام آره مجنون توام من مجنونو ببین که پریشون توام ♫
تو که ماه و صنمی عاشقم شو یکمی با تو توی دل من که نمیمونه غمی ♫
دل دل شده دیوونه و مست عاشق تر از این دل مگه هست ♫
تا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی ♫
دل دل شده دیوونه و مست عاشق تر از این دل مگه هست ♫
تا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی ♫

بهنام بانی قرص قمر ریمیکس

منبع ( surce ) : دانلود ریمیکس شاد قرص قمر از بهنام بانی مخصوص ماشین

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل

سوپرایز  آپ موزیک برای شما کاربران ترانه متصل با صدای محسن چاوشی با کیفیت اصلی

Exclusive Song: Mohsen Chavoshi – “Motasel” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو …

Fgj دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل

متن آهنگ متصل محسن چاوشی

♪♪♫♫♪♪♯

جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش

♪♪♫♫♪♪♯ آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش ♪♪♫♫♪♪♯

باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش♪

متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش♪

جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش♪

♪♪♫♫♪♪♯ آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش ♪♪♫♫♪♪♯

باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش

متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش

UpMusicTag دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل

هر که ز غوغا وز سر سودا سر کشد این جا سر ببریدش

عام بیاید خاص کنیدش خام بیاید هم بپزیدش

♪♪♫♫♪♪♯ باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش ♪♪♫♫♪♪♯

متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش

جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش♪

آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش♪

باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش♪

♪♪♫♫♪♪♯ متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش ♪♪♫♫♪♪♯

جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش

آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش

♪♪♫♫♪♪♯

محسن چاوشی متصل

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.